Nová registrácia
Ak sa chcete zaregistrovať ako firma, kliknite na REGISTRÁCIA FIRMY.
údaje o mne
 
 Meno a priezvisko:*
 Adresa:*
 Mesto:*
 PSČ:*
 Štát:*
 E-mail:*
 Telefón:*

Dodacia adresa vyplňte len ak je iné ako adresa firmy
 Adresa:
 Mesto:
 PSČ:
 Štát:
prihlasovacie údaje
 
 Prihlasovacie meno:
 Prihlasovacie heslo:
 Potvrdenie hesla:

 Súhlasím s prihlásením k odberu noviniek elektronickou poštou (e-mailom) a spracovaním údajov pre marketingový účel.

 
1676
Kontrolný kód:*
Opíšte kód z políčka, slúži ako ochrana proti SPAM.

Zadaním údajov do registračného formulára a ich odoslaním dávate súhlas na uloženie osobných údajov do databázy zákazníkov a súčasne vyjadrujete súhlas s ich spracovaním v zmysle § 13, odsek 1, písmeno a) nového zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Zadaním a odoslaním údajov prehlasujete, že máte viac, ako 16 rokov alebo disponujete súhlasom zákonného zástupcu. Oboznámte sa, ako spracúvame vaše osobné údaje.


VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
Všeobecné obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia
Všeobecné obchodné podmienky záväzne upravujú vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim pri predaji a
kúpe tovaru prostredníctvom objednávky tovaru kupujúcim u predávajúceho, pri dodaní a prevzatí
objednaného tovaru a platbe za objednaný tovar. Odoslaním, resp. uskutočnením objednávky vyjadruje
kupujúci súhlas s obchodnými podmienkami, je s týmito podmienkami oboznámený a údaje uvedené v
objednávke sú pravdivé a úplné.

Predávajúci:
www.dekoracne.sk
Ing. Marek Chalmovanský
Streďanská 2617, 955 03 Topoľčany
IČO: 46 978 356
DIČ: 107 645 5347

Kupujúci (objednávateľ): fyzická osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony, a ktorá si
objednala tovar u predávajúceho. Kupujúci je navrhovateľom na uzatvorenie zmluvy s predávajúcim.

Objednávkou sa rozumie objednanie si tovaru kupujúcim u predávajúceho prostredníctvom internetového
obchoduwww.dekoracne.sk Objednávka je návrhom na uzatvorenie zmluvy predloženým objednávateľom
(kupujúcim), ktorý sa potvrdením zo strany predávajúceho stáva zmluvou.

Zmluvou sa rozumie kúpna zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim.

Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v ponuke internetového obchodu www.dekoracne.sk
2. Objednávanie tovaru
Kupujúci môže uskutočniť objednávku tovaru u kupujúceho prostredníctvom internetového obchodu
www.dekoracne.sk alebo môže uskutočniť telefonickú objednávku na telefónnom čísle 0904 080 351.
Objednávka je vo všetkých prípadoch záväzná. Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie
všetkých povinne označených údajov v objednávkovom formulári. Objednávka, ktorá nebude obsahovať
všetky povinné údaje, nemusí byť predávajúcim akceptovaná. Predávajúci potvrdí objednávku
elektronickou poštou. Predávajúci nezaručuje, že objednaný tovar je v dobe objednávky na sklade.
3. Ceny, platobné podmienky a spôsob platby
Ceny uvedené na stránke internetového obchodu www.dekoracne.sk sú platné v čase objednania tovaru.
Ceny neobsahujú poštovné a balné náklady. Platnosť nového cenníka začína dňom jeho zverejnenia na
internetovej stránke. Zmena cenníka nemá žiaden vplyv na skôr potvrdené objednávky, pokiaľ nie je
uvedené inak.
Objednávateľ uskutoční platbu za objednaný tovar zaplatením dobierky pri jej prevzatí alebo
prevedením platby vopred na bankový účet:
Čsob, 95501 Topoľčany
číslo účtu: 401 724 7892 / 7500

Variabilný symbol: zadajte prosím číslo Vašej objednávky.

Až do úplného zaplatenia ceny objednaného tovaru objednávateľom zostáva objednaný tovar vo
vlastníctve predávajúceho.Po uskutočnení objednávky bude na Váš e-mail zaslané potvrdenie objednávky
spolu s potrebnými údajmi na platbu. Daňový doklad - faktúru Vám zašleme spolu s objednaným tovarom.
Ponúkame možnosti platieb na území Slovenskej republiky: Platba v hotovosti prostredníctvom
dobierkovej služby. Za tovar platíte až pri jeho prevzatí od doručovateľa. Bezhotovostná platba
prostredníctvom vkladu na náš účet: ČSOB číslo účtu: 401 724 7892 / 7500 . Pri platbe bezhotovostným
prevodom sa za dátum zaplatenia považuje dátum pripísania celej kúpnej ceny na účet predávajúceho.
4. Dodanie tovaru
Objednaný tovar bude zaslaný prostredníctvom SLOVENSKEJ POŠTY na meno a adresu objednávajúceho v
rámci Slovenskej Republiky. Dodanie tovaru od 2 - 10 pracovných dní ( pri tovare, ktorý nieje na
sklade do 30 dní ). Kupujúci bude telefonicky alebo mailom informovaný o najbližšom možnom termíne
dodania. Pokiaľ kupujúci nebude s dátumom dodania súhlasiť, môže od zmluvy odstúpiť. Odstúpenie od
kúpy však musí byť predávajúcemu oznámené.
5. Poštovné
Výška poštovného predstavuje:
- pri odoslaní tovaru na dobierku 3 €
- pri platbe vopred na bankový účet, výška poštovného predstavuje 2,0 € ( doporučene )
- pri platbe vopred na bankový účet, výška poštovného predstavuje 1,0 € ( obyčajné poštovné (
neručíme za stratu )
- pri priamom vklade v banke 2,0 +0,5 € (spolu 2,50 € )
- pri objednávke tovaru nad 50 € bez poštovného bude Vaša zásielka odoslaná ZADARMO.
Tovar posielame prostredníctvom Slovenskej pošty. Osobný odber je tiež možný, no za predpokladu, že
peniaze pošlete na účet, nie je možné platiť v hotovosti.
6. Zrušenie objednávky zo strany kupujúceho
Objednávka je považovaná za záväznú po jej doručení predávajúcemu. O doručení objednávky
predávajúcemu budete informovaní potvrdením objednávky, ktorá bude automaticky zaslaná na Vami
zadaný email. V dobe od doručenia objednávky kupujúceho predávajúcemu do 12 (dvanástej) hodiny od
tohoto doručenia má kupujúci možnosť objednávku zrušiť písomne na e-mail: dekoracne@centrum.sk
(predmet správy STORNO) alebo telefonicky na tel:+421 904 080 351 a to bez udania dôvodu.
Pokiaľ takto urobíte po tejto lehote, je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu vzniknutú škodu v
prípade, že už došlo zo strany predávajúceho k vynaloženiu preukázateľných nákladov v súvislosti so
zaistením tovaru - nákup tovaru na objednávku, úhrada poštovného za odoslanie zásielky.
7. Neprebratie zásielky
V prípade, že zákazník zásielku nepreberie v stanovenej odbernej lehote a zásielka sa nám vráti späť
- zásielku mu opätovne nepošleme a nebudú vybavené ani ďalšie jeho objednávky. Ak si však zákazník
nestihol, nemohol tovar prevziať, kontaktujte nás a informujte o tomto vopred. Zásielku vám na
požiadanie pošleme opäť - po zaplatení dodatočných expedičných nákladov. Pri neprebratej dobierke má
predavájúci právo nárokovať si náhradu poštovného ako aj balného od kupujúceho.
8. Záruka a reklamácie
1. Na každý tovar poskytujeme záruku 2 roky.
2. Kupujúci je povinný dodaný tovar prehliadnuť a bez zbytočného odkladu (najneskôr nasledujúci deň
po jeho prevzatí) a informovať predávajúceho o zistených závadách. Neskoršie reklamácie zjavných
závad nebudú predávajúcim uznané.
3. Záručná lehota začína plynúť dňom dodania tovaru.
4. Práva a povinnosti kupujúceho sa vo veciach neupravených týmito podmienkami riadia podľa
Občianskeho zákonníka.
5. Reklamáciu tovaru môže kupujúci uplatniť odoslaním na adresu predávajúceho:
Ing. Marek Chalmovanský
Streďanská 2617/35 . Topoľčany 95503
Slovenská republika
6. Predávajúci ručí kupujúcemu za odoslanie tovaru v rámci dohodnutej dodacej doby, za cenu tovaru v
čase objednávky, za kvalitné zabalenie tovaru (špeciálne obálky) a za dodanie správneho tovaru.
7. Predávajúci neručí kupujúcemu za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú poštou (alebo udaním
nesprávnej adresy kupujúceho), za prípadné nedodanie tovaru (vinou dodávateľa), za poškodenie
zásielky zavinené poštou (v takom prípade je nutné uplatňovať reklamáciu priamo na pošte).
8. Ak bola samolepka (tovar) použitá, teda nalepená, nie je možné ju vrátiť a teda reklamovať.

9. V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa má kupujúci právo od uzavretej zmluvy
odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru ( samolepka musí
byť v pôvodnom stave, teda nie použitá) , pričom je nevyhnutné, aby v uvedenej lehote doručil
predávajúcemu písomné odstúpenie od zmluvy (poštou alebo e-mailom). Za každý vrátený tovar
predávajúci vráti peniaze poštovou poukážkou alebo prevodom na účet kupujúceho do 15 dní od
doručenia odstúpenia od zmluvy.
V prípade vrátenia tovaru treťou osobou (napríklad obdarovaným) predávajúci vráti kúpnu cenu tovaru
na účet kupujúceho.

9. Ochrana osobných údajov
Údaje zadávané kupujúcim pri objednávke tovaru považuje predávajúci za dôverné a nebudú poskytnuté
tretím subjektom s výnimkou partnerov zabezpečujúcich platobný styk, resp. dodanie tovaru.
Tieto VOP sú platné od 10.01.2013. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť ich bez predchádzajúceho
upozornenia.
10. Záverečné ustanovenia
Vzťahy upravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa spravujú ustanoveniami príslušných
právnych predpisov, najmä Občianskeho zákonníka.
Ak sa niektoré ustanovenie týchto Všeobecných obchodný podmienok stane alebo bude prehlásené za
neplatné alebo neúčinné, nebude mať táto skutočnosť vplyv na platnosť alebo účinnosť ostatných
ustanovení všeobecných obchodných podmienok. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto
Všeobecných obchodných podmienok.

Oboznámil som sa s podmienkami a chcem sa zaregistrovať

   * Položka  - ktorá musí byť vyplnená.Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies.
Ďalšie informácie o našich súboroch cookie a ich využívaní.  
Ok