Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

 

1. Všeobecné ustanovenia

Všeobecné obchodné podmienky záväzne upravujú vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim pri predaji a kúpe tovaru prostredníctvom objednávky tovaru kupujúcim u predávajúceho, pri dodaní a prevzatí objednaného tovaru a platbe za objednaný tovar. Odoslaním, resp. uskutočnením objednávky vyjadruje kupujúci súhlas s obchodnými podmienkami, je s týmito podmienkami oboznámený a údaje uvedené v objednávke sú pravdivé a úplné.

Predávajúci:

www.dekoracne.sk

Ing. Marek Chalmovanský
Streďanská 2617, 955 03 Topoľčany
IČO: 46 978 356 
DIČ: 107 645 5347

Kupujúci (objednávateľ): fyzická osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony, a ktorá si objednala tovar u predávajúceho. Kupujúci je navrhovateľom na uzatvorenie zmluvy s predávajúcim. 

Objednávkou sa rozumie objednanie si tovaru kupujúcim u predávajúceho prostredníctvom internetového obchoduwww.dekoracne.sk Objednávka je návrhom na uzatvorenie zmluvy predloženým objednávateľom (kupujúcim), ktorý sa potvrdením zo strany predávajúceho stáva zmluvou. 

Zmluvou sa rozumie kúpna zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim.

Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v ponuke internetového obchodu www.dekoracne.sk

2. Objednávanie tovaru

Kupujúci môže uskutočniť objednávku tovaru u kupujúceho prostredníctvom internetového obchodu www.dekoracne.sk alebo môže uskutočniť telefonickú objednávku na telefónnom čísle 0904 080 351. Objednávka je vo všetkých prípadoch záväzná. Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v objednávkovom formulári. Objednávka, ktorá nebude obsahovať všetky povinné údaje, nemusí byť predávajúcim akceptovaná. Predávajúci potvrdí objednávku elektronickou poštou. Predávajúci nezaručuje, že objednaný tovar je v dobe objednávky na sklade.

3. Ceny, platobné podmienky a spôsob platby

Ceny uvedené na stránke internetového obchodu www.dekoracne.sk sú platné v čase objednania tovaru. Ceny neobsahujú poštovné a balné náklady. Platnosť nového cenníka začína dňom jeho zverejnenia na internetovej stránke. Zmena cenníka nemá žiaden vplyv na skôr potvrdené objednávky, pokiaľ nie je uvedené inak.

Objednávateľ uskutoční platbu za objednaný tovar zaplatením dobierky pri jej prevzatí alebo prevedením platby vopred na bankový účet:

Čsob,  95501 Topoľčany
číslo účtu:  401 724 7892 / 7500     
IBAN: SK31 7500 0000 0040 1724 7892


Variabilný symbol: zadajte prosím číslo Vašej objednávky.

Až do úplného zaplatenia ceny objednaného tovaru objednávateľom zostáva objednaný tovar vo vlastníctve predávajúceho.Po uskutočnení objednávky bude na Váš e-mail zaslané potvrdenie objednávky spolu s potrebnými údajmi na platbu. Daňový doklad - faktúru Vám zašleme spolu s objednaným tovarom. Ponúkame možnosti platieb na území Slovenskej republiky: Platba v hotovosti prostredníctvom dobierkovej služby. Za tovar platíte až pri jeho prevzatí od doručovateľa. Bezhotovostná platba prostredníctvom vkladu na náš účet: ČSOB číslo účtu: 401 724 7892 / 7500 . Pri platbe bezhotovostným prevodom sa za dátum zaplatenia považuje dátum pripísania celej kúpnej ceny na účet predávajúceho.

4. Dodanie tovaru

Objednaný tovar bude zaslaný prostredníctvom SLOVENSKEJ POŠTY na meno a adresu objednávajúceho v rámci Slovenskej Republiky. Dodanie tovaru od  2 - 10 pracovných dní ( pri tovare, ktorý nieje na sklade do 30 dní ). Kupujúci bude telefonicky alebo mailom informovaný o najbližšom možnom termíne dodania. Pokiaľ kupujúci nebude s dátumom dodania súhlasiť, môže od zmluvy odstúpiť. Odstúpenie od kúpy však musí byť predávajúcemu oznámené.

5. Poštovné

Výška poštovného predstavuje:

Slovenská pošta : Platba dobierkou na účet

+3,60 €

Slovenská pošta : Platba vopred na bankový účet – doporučene

+2,60 €

 

 

 

Slovenská pošta: Platba vopred na bankový účet - doporučene - 1. trieda

+3,0 €

Slovenská pošta: Česká republika: Platba vopred na bankový účet – doporučene   

 +5,00 €

- pri objednávke tovaru nad 50 € bez poštovného bude Vaša zásielka odoslaná ZADARMO.

Tovar posielame prostredníctvom Slovenskej pošty. Osobný odber je tiež možný, no za predpokladu, že peniaze pošlete na účet, nie je možné platiť v hotovosti.

6. Zrušenie objednávky zo strany kupujúceho

Objednávka je považovaná za záväznú po jej doručení predávajúcemu. O doručení objednávky predávajúcemu budete informovaní potvrdením objednávky, ktorá bude automaticky zaslaná na Vami zadaný email. V dobe od doručenia objednávky kupujúceho predávajúcemu do 12 (dvanástej) hodiny od tohoto doručenia má kupujúci možnosť objednávku zrušiť písomne na e-mail: dekoracne@centrum.sk (predmet správy STORNO) alebo telefonicky na tel:+421 904 080 351 a to bez udania dôvodu.

Pokiaľ takto urobíte po tejto lehote, je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu  vzniknutú škodu v prípade, že už došlo zo strany predávajúceho k vynaloženiu preukázateľných nákladov v súvislosti so zaistením tovaru - nákup tovaru na objednávku, úhrada poštovného za odoslanie zásielky.

7. Neprebratie zásielky

V prípade, že zákazník zásielku nepreberie v stanovenej odbernej lehote a zásielka sa nám vráti späť - zásielku mu opätovne nepošleme a nebudú vybavené ani ďalšie jeho objednávky. Ak si však zákazník nestihol, nemohol tovar prevziať, kontaktujte nás a informujte o tomto vopred. Zásielku vám na požiadanie pošleme opäť - po zaplatení dodatočných expedičných nákladov. Pri neprebratej dobierke má predavájúci právo nárokovať si náhradu poštovného ako aj  balného od kupujúceho.

8. Záruka a reklamácie

1. Na každý tovar poskytujeme záruku 2 roky. 
2. Kupujúci je povinný dodaný tovar prehliadnuť a bez zbytočného odkladu (najneskôr nasledujúci deň po jeho prevzatí) a informovať predávajúceho o zistených závadách. Neskoršie reklamácie zjavných závad nebudú predávajúcim uznané. 
3. Záručná lehota začína plynúť dňom dodania tovaru. 
4. Práva a povinnosti kupujúceho sa vo veciach neupravených týmito podmienkami riadia podľa Občianskeho zákonníka. 
5. Reklamáciu tovaru môže kupujúci uplatniť odoslaním na adresu predávajúceho:
Ing. Marek Chalmovanský
Streďanská 2617/35 
. Topoľčany 95503
Slovenská republika
 
6. Predávajúci ručí kupujúcemu za odoslanie tovaru v rámci dohodnutej dodacej doby, za cenu tovaru v čase objednávky, za kvalitné zabalenie tovaru (špeciálne obálky) a za dodanie správneho tovaru. 
7. Predávajúci neručí kupujúcemu za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú poštou (alebo udaním nesprávnej adresy kupujúceho), za prípadné nedodanie tovaru (vinou dodávateľa), za poškodenie zásielky zavinené poštou (v takom prípade je nutné uplatňovať reklamáciu priamo na pošte). 
8. Ak bola samolepka (tovar) použitá, teda nalepená, nie je možné ju vrátiť a teda  reklamovať.                                           9. V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa má kupujúci právo od uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru         ( samolepka musí byť v pôvodnom stave, teda nie použitá) , pričom je nevyhnutné, aby v uvedenej lehote doručil predávajúcemu písomné odstúpenie od zmluvy (poštou alebo e-mailom). Za každý vrátený tovar predávajúci vráti peniaze poštovou poukážkou alebo prevodom na účet kupujúceho do 15 dní od doručenia odstúpenia od zmluvy. 
V prípade vrátenia tovaru treťou osobou (napríklad obdarovaným) predávajúci vráti kúpnu cenu tovaru na účet kupujúceho. 


 

9. Ochrana osobných údajov

Údaje zadávané kupujúcim pri objednávke tovaru považuje predávajúci za dôverné a nebudú poskytnuté tretím subjektom s výnimkou partnerov zabezpečujúcich platobný styk, resp. dodanie tovaru.

Tieto VOP sú platné od 10.01.2013. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť ich  bez predchádzajúceho upozornenia.

 

10. Alternatívne riešenie sporov (ARS)

V zmysle zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji a zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov s účinnosťou od 1.2.2016 Vás, ako spotrebiteľa / kujúceho informujeme, že v prípade, že nie ste spokojný so spôsobom vybavenia Vašej reklamácie, alebo sa domnievate, že my, ako predávajúci sme porušili Vaše práva, máte právo sa na nás obrátiť so žiadosťou o nápravu a to prostredníctvom našej poštovej adresy alebo elektronickej adresy aa@bb.sk.

 

Ak my, ako predávajúci odpovieme na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania, máte právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (subjekt ARS).  Podľa zákona č. 391/2015 Z. z. sú ARS subjektmi  orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z. z.. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporov môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

 

Spotrebiteľ / kupujúci môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO (RSO = riešenie sporov online), ktorá je dostupná online na tejto adrese:

http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

 

Alternatívne riešenie sporov (ARS) môže využiť len spotrebiteľ / kupujúci – fyzická osoba. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom / kupujúcim a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu je nižšia ako sumu 20 EUR. Subjekt Alternatívne riešenie sporov ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

11. Záverečné ustanovenia

Vzťahy upravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä Občianskeho zákonníka. 
Ak sa niektoré ustanovenie týchto Všeobecných obchodný podmienok stane alebo bude prehlásené za neplatné alebo neúčinné, nebude mať táto skutočnosť vplyv na platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení všeobecných obchodných podmienok. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto Všeobecných obchodných podmienok.

 Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies.
Ďalšie informácie o našich súboroch cookie a ich využívaní.  
Ok